S7-1200 Part 5: Các kiểu dữ liệu trong PLC

 Các kiểu dữ liệu trong PLC Siemens S7 1200


1. Dữ liệu kiểu logic, Byte, Word


2. Dữ liệu kiểu số nguyên (Nguyên âm và nguyên dương):
USInt, SInt, UInt, UDInt, DInt

3. Dữ liệu kiểu số thực (Real)
Real, LReal

4. Dữ liệu kiểu thời gian (Ngày - tháng -năm, giờ - phút giây)
Time, Date, Time_of_Day, DTL5. Dữ liệu kiểu ký tự, chuỗi (Char, String)

Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Nhận xét