Các kiểu dữ liệu trong PLC Siemens S7 1200

1. Dữ liệu kiểu logic, Byte, Word

2. Dữ liệu kiểu số nguyên (Nguyên âm và nguyên dương):
USInt, SInt, UInt, UDInt, DInt

3. Dữ liệu kiểu số thực (Real)
Real, LReal

4. Dữ liệu kiểu thời gian (Ngày - tháng -năm, giờ - phút giây)
Time, Date, Time_of_Day, DTL5. Dữ liệu kiểu ký tự, chuỗi (Char, String)

Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Đăng nhận xét Blogger

 
Top