Lệnh SET, RST trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


1. Cài đặt một thiết bị bit (lệnh SET(đặt một thiết bị bit và chốt ở ON))

Khi ngõ vào điều khiển bật ON, lệnh SET đặt ON một relay ngõ ra (Y), relay phụ trợ (M), relay trạng thái (S) và thiết bị word được xác định bit. 

Ngay cả nếu ngõ vào điều khiển bật về OFF sau đó, thiết bị đã được đặt ON bằng lệnh SET sẽ duy  trì ON. 


2. Reset một thiết bị bit (lệnh RST (reset thiết bị bit về OFF))

Lệnh RST reset một một relay ngõ ra (Y), relay phụ trợ (M), relay trạng thái (S) và thiết bị word được xác định bit. 

Sử dụng lệnh RST để reset  (đặt OFF) một thiết bị đã được đặt lên ON bằng lệnh SET.


3. Xóa giá trị hiện hành của một thiết bị word (lệnh RST reset thiết bị bit về OFF)

Lệnh RST xóa giá trị hiện hành của timer (T), counter ( C), thanh ghi dữ liệu (D), thanh ghi dữ liệu mở rộng (R ) hoặc thanh ghi chỉ mục (V, Z). 

Lệnh  RST  có  thể  được  sử  dụng  để  xóa về  “0”  nội  dung  của  thanh  ghi  dữ  liệu  hoặc  thanh  ghi  chỉ  mục. (Cùng kết quả như vậy có thể được thực hiện bằng lệnh MOV với giá trị K0). 

Lệnh RST có thể được sử dụng để reset giá trị hiện hành và trả lại tiếp điểm cho các timer khả nhớ T246 đến T255. 

Lệnh SET và RST có thể được sử dụng cho cùng một số thiết bị bao nhiêu lần tùy ý.

Lệnh  SET  điều  khiển  cuộn  dây cho một relay  ngõ  ra (Y),  relay  phụ trợ  (M),  relay trạng  thái  (S) và  thiết bị word được xác định bit. 


Đăng nhận xét Blogger

 
Top