Aplisens PCE-28P, APC-2000ALW/P: Bộ đo mức hỗ trợ HART

Thông tin kỹ thuật về Transmitter đo mức chất lỏng Aplisens PCE-28P và APC-2000ALW/P:

  •  Any measuring range from 0…200 to 0…3000 mm H2O
  •  ATEX Intrinsic safety (version PCE-28P only)
  •  Smart version – with Hart protocol (version APC-2000ALW/P only)
  •  Marine certificate - DNV, BV (version PCE-28P only)

    Đăng nhận xét Blogger

     
    Top