CX1020 | Basic CPU module

Mã đặt hàng:
 • CX1020-0000: no operating system, no TwinCAT
 • CX1020-0010: Windows Embedded CE 6, no TwinCAT
 • CX1020-0011: Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime
 • CX1020-0012: Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
 • CX1020-0013: Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime, TwinCAT 2 NC I runtime
 • CX1020-0100: DVI/USB, no operating system, no TwinCAT
 • CX1020-0110: DVI/USB, Windows Embedded CE 6, no TwinCAT
 • CX1020-0111: DVI/USB, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime
 • CX1020-0112: DVI/USB, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
 • CX1020-0113: DVI/USB, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime, TwinCAT 2 NC I runtime
 • CX1020-0020: Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT
 • CX1020-0021: Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime
 • CX1020-0022: Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
 • CX1020-0023: Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime, TwinCAT 2 NC I runtime
 • CX1020-0120: DVI/USB, Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT
 • CX1020-0121: DVI/USB, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime
 • CX1020-0122: DVI/USB, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
 • CX1020-0123: DVI/USB, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime, TwinCAT 2 NC I runtime
Đăng nhận xét Blogger

 
Top