Pansanosic SG-B2: Công tắc báo cửa có khóa


Thông tin kỹ thuật của Panasonic SG-B2

Rear unlocking
button

Cable
length

Key removal position

Model No.

Without

5m
16.404 ft

A
(removable in all positions)

SG-B2-K2AC-5

B
(removable in UNLOCK position)

SG-B2-K2BC-5

C
(removable in LOCK position)

SG-B2-K2CC-5

5m
16.404 ft

A
(removable in all positions)

SG-B2-K2AD-5

B
(removable in UNLOCK position)

SG-B2-K2BD-5

C
(removable in LOCK position)

SG-B2-K2CD-5

With

5m
16.404 ft

A
(removable in all positions)

SG-B2-K2AD-L5

B
(removable in UNLOCK position)

SG-B2-K2BD-L5

C
(removable in LOCK position)

SG-B2-K2CD-L5







Đăng nhận xét Blogger

 
Top