Mitsubishi FX3U - Dòng PLC cao cấp MELSEC FThông tin cơ bản:
Controllable I/O: 16 - 256 points
Max. 384 with CC-Link remote I/O
(Main Unit I/O: 16/32/48/64/80/128 points)


Một số CPU thuộc nhóm FX3U, theo thứ tự tăng dần số lượng I/O trên CPU chính:
 1. PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES
 2. PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A
 3. PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A
 4. PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ESS
 5. PLC Mitsubishi FX3U-16MR/DS
 6. PLC Mitsubishi FX3U-16MT/DS
 7. PLC Mitsubishi FX3U-16MT/DSS
 8. PLC Mitsubishi FX3U-32MR/ES-A
 9. PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A
 10. PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ESS
 11. PLC Mitsubishi FX3U-32MS/ES
 12. PLC Mitsubishi FX3U-32MR/DS
 13. PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DS
 14. PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DSS
 15. PLC Mitsubishi FX3U-32MR/UA
 16. PLC Mitsubishi FX3U-48MR/ES-A
 17. PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A
 18. PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ESS
 19. PLC Mitsubishi FX3U-48MR/DS
 20. PLC Mitsubishi FX3U-48MT/DS
 21. PLC Mitsubishi FX3U-48MT/DSS
 22. PLC Mitsubishi FX3U-64MR/ES-A
 23. PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ES-A
 24. PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ESS
 25. PLC Mitsubishi FX3U-64MS/ES
 26. PLC Mitsubishi FX3U-64MR/DS
 27. PLC Mitsubishi FX3U-64MT/DS
 28. PLC Mitsubishi FX3U-64MT/DSS
 29. PLC Mitsubishi FX3U-64MR/UA1
 30. PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A
 31. PLC Mitsubishi FX3U-80MT/ES-A
 32. PLC Mitsubishi FX3U-80MT/ESS
 33. PLC Mitsubishi FX3U-80MR/DS
 34. PLC Mitsubishi FX3U-80MT/DS
 35. PLC Mitsubishi FX3U-80MT/DSS
 36. PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES-A
 37. PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A
 38. PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ESS

Đăng nhận xét Blogger

 
Top