Module ngõ vào, ra analog WAGO 750/ 753Nhà sản xuất: WAGO
Chức năng: Đọc, xuất tín hiệu tương tự (AI, AO)
Mã đặt hàng: Như danh mục bên dưới,
Coupler/ Mô-đun Wago hệ thống 750:

Danh mục hệ thống module analog WAGO:


4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-455
4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended

2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461
2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors

8-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-451
8-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-466
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended

8-channel analog input; 0/4 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-496
8-channel analog input; 0/4 … 20 mA; Single-ended

4-channel analog output; 0 ... 10 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-559
4-channel analog output; 0 ... 10 VDC

4-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-450
4-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable

2-channel analog output; 4 … 20 mA
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-554
2-channel analog output; 4 … 20 mA

4-channel analog output; 4 … 20 mA
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-555
4-channel analog output; 4 … 20 mA

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-454
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input

4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-459
4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended

8-channel analog input; 0 … 10 V/±10 VDC; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-497
8-channel analog input; 0 … 10 V/±10 VDC; Single-ended

2-channel analog output; 0 ... 10 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-550
2-channel analog output; 0 ... 10 VDC

8-channel analog output; 0 … 10 V/±10 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-597
8-channel analog output; 0 … 10 V/±10 VDC

8-channel analog input; Thermocouple; Adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-458
8-channel analog input; Thermocouple; Adjustable

4-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-453
4-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended

4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-468
4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended

2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-467
2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; 16 bits
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-472
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; 16 bits

4-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-453
4-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended

4-channel analog input; Voltage/Current; Differential input; 16 bits; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-471
4-channel analog input; Voltage/Current; Differential input; 16 bits; Diagnostics

2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-469
2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics

4-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-460
4-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors

4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-455
4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 16 bits
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-474
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 16 bits

3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-494/000-001
3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 5 A

3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-494
3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 A

4-channel analog output; 0 … 20 mA
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-553
4-channel analog output; 0 … 20 mA

2/4-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-464
2/4-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable

2-channel analog output; ±10 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-556
2-channel analog output; ±10 VDC

2-channel analog input; 0 ... 30 VDC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-483
2-channel analog input; 0 ... 30 VDC; Differential input

4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-459
4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended

2-channel analog output; 0 … 20 mA
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-552
2-channel analog output; 0 … 20 mA

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-492
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input

4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 4 x 24 V
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-455/020-000
4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 4 x 24 V

2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-479
2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input

3-Phase Power Measurement; 690 VAC, 1 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-495
3-Phase Power Measurement; 690 VAC, 1 A

2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics, adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-469/003-000
2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics, adjustable

2-channel analog output; 0 ... 10 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-550
2-channel analog output; 0 ... 10 VDC

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-452
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input
2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended; 16 bits
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-478
2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended; 16 bits

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-473
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended

2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors; Adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461/003-000
2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors; Adjustable

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-465
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended

4-channel analog input; For Pt1000/RTD resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-460/000-003
4-channel analog input; For Pt1000/RTD resistance sensors

4-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-457
4-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended

1-channel analog input; Resistor bridges (strain gauge)
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-491
1-channel analog input; Resistor bridges (strain gauge)

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-466
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-480
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input

4-channel analog output; ±10 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-557
4-channel analog output; ±10 VDC

2-channel analog output; 4 … 20 mA
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-554
2-channel analog output; 4 … 20 mA

2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-461
2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors

4-channel analog output; 4 … 20 mA
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-555
4-channel analog output; 4 … 20 mA

2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-456
2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input

2-channel analog input; 4 … 20 mA HART
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-482
2-channel analog input; 4 … 20 mA HART

4-channel analog input; For Pt1000/RTD resistance sensors; Adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-463
4-channel analog input; For Pt1000/RTD resistance sensors; Adjustable

2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended; 16 bits
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-478
2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended; 16 bits

4-channel analog input; for NTC resistance sensors; Adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-464/020-000
4-channel analog input; for NTC resistance sensors; Adjustable

3-Phase Power Measurement; 690 VAC, 5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-495/000-001
3-Phase Power Measurement; 690 VAC, 5 A

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-492
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input

3-Phase Power Measurement; 690 VAC Rogowski coils
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-495/000-002
3-Phase Power Measurement; 690 VAC Rogowski coils

2-channel analog output; 0 ... 10 VDC; 10 bits; 100 mW/24 V
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-560
2-channel analog output; 0 ... 10 VDC; 10 bits; 100 mW/24 V

2-channel analog input; 0 … 5 A AC/DC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-475/020-000
2-channel analog input; 0 … 5 A AC/DC; Differential input

2-channel analog input; Thermocouple J; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-469/000-006
2-channel analog input; Thermocouple J; Diagnostics

2-channel analog input; 0 … 10 V AC/DC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-477
2-channel analog input; 0 … 10 V AC/DC; Differential input

2-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; 16 bits
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-476
2-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; 16 bits

2-channel analog output; 0/4 … 20 mA; 16 bits; 6 ... 18 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-563
2-channel analog output; 0/4 … 20 mA; 16 bits; 6 ... 18 VDC

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 16 bits
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-474
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 16 bits

2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-467
2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended

3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-493/000-001
3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 5 A

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-454
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input

2-channel analog input; 0 … 1 A AC/DC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-475
2-channel analog input; 0 … 1 A AC/DC; Differential input

2-channel analog output; 0 … 10 V/±10 VDC; 16 bits
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-562
2-channel analog output; 0 … 10 V/±10 VDC; 16 bits

4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-455/025-000
4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; Ext. Temperature

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; 16 bits
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-472
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; 16 bits

8-channel analog input; Thermocouple; Adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-498
8-channel analog input; Thermocouple; Adjustable

2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors; Adjustable; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461/025-000
2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors; Adjustable; Ext. Temperature

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 16 bits; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-474/000-200
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 16 bits; S5 PLC data format

3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-493
3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 A

2-channel analog input; For Pt1000/RTD resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461/000-003
2-channel analog input; For Pt1000/RTD resistance sensors
4-channel analog output; 0 ... 10 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-559
4-channel analog output; 0 ... 10 VDC

2-channel analog input; For Ni1000/RTD resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461/000-005
2-channel analog input; For Ni1000/RTD resistance sensors

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; Extend. measurement range
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-466/000-003
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; Extend. measurement range

1-channel analog input; Resistor bridges (strain gauge); 125 ms conversion time
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-491/000-001
1-channel analog input; Resistor bridges (strain gauge); 125 ms conversion time

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-466/025-000
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; Ext. Temperature

2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-469
2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics

3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 A; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-494/025-000
3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 A; Ext. Temperature

4-channel analog output; Voltage/Current
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-564
4-channel analog output; Voltage/Current

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-470
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended

4-channel analog input; For Ni1000/RTD resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-460/000-005
4-channel analog input; For Ni1000/RTD resistance sensors

Power measurement; AC/DC 277V; external shunts
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-494/000-005
Power measurement; AC/DC 277V; external shunts

4-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-457
4-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended

2-channel analog input; For NTC 20k resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461/020-000
2-channel analog input; For NTC 20k resistance sensors

2-channel analog input; Resistance measurement: 10 … 5000 Ohm
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461/000-007
2-channel analog input; Resistance measurement: 10 … 5000 Ohm

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 60 Hz
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-473/005-000
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 60 Hz

2-channel analog input; Resistance measurement: 10 … 1200 Ohm
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461/000-002
2-channel analog input; Resistance measurement: 10 … 1200 Ohm

2-channel analog input; 4 … 20 mA HART; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-482/025-000
2-channel analog input; 4 … 20 mA HART; Ext. Temperature

8-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-451/025-000
8-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable; Ext. Temperature

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-452
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input

2-channel analog output; 4 … 20 mA; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-554/025-000
2-channel analog output; 4 … 20 mA; Ext. Temperature


2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; 60 Hz
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-470/005-000
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; 60 Hz

2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors; Adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-461/003-000
2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors; Adjustable

2-channel analog input; Thermocouple T; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-469/000-002
2-channel analog input; Thermocouple T; Diagnostics

3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 5 A; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-494/025-001
3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 5 A; Ext. Temperature

2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461/000-200
2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors; S5 PLC data format

2-channel analog input; Thermocouple ±120 mV; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-469/000-003
2-channel analog input; Thermocouple ±120 mV; Diagnostics

2-channel analog input; 4 … 20 mA HART; NAMUR NE 43
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-482/000-001
2-channel analog input; 4 … 20 mA HART; NAMUR NE 43

3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 A; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-493/025-000
3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 A; Ext. Temperature

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input; Extend. measurement range
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-454/000-003
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input; Extend. measurement range

2-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; 16 bits
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-476
2-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; 16 bits

4-channel analog output; ±10 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-557
4-channel analog output; ±10 VDC

2-channel analog output; 0 … 20 mA
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-552
2-channel analog output; 0 … 20 mA

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-465/025-000
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; Ext. Temperature

2-channel analog input; 0 … 1 A AC/DC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-475
2-channel analog input; 0 … 1 A AC/DC; Differential input

2-channel analog output; ±10 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-556
2-channel analog output; ±10 VDC

2-channel analog output; 0 … 20 mA; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-552/000-200
2-channel analog output; 0 … 20 mA; S5 PLC data format

2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-479
2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input

2-channel analog input; 0 ... 30 VDC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-483
2-channel analog input; 0 ... 30 VDC; Differential input

4-channel analog output; 0 … 20 mA
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-553
4-channel analog output; 0 … 20 mA

4-channel analog output; 0 ... 10 VDC; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-559/025-000
4-channel analog output; 0 ... 10 VDC; Ext. Temperature

2-channel analog input; For Ni1000 TK5000/RT resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-461/000-009
2-channel analog input; For Ni1000 TK5000/RT resistance sensors

2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics, adjustable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-469/003-000
2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics, adjustable

4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-468/025-000
4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended; Ext. Temperature

2-channel analog input; 4 … 20 mA HART
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-482
2-channel analog input; 4 … 20 mA HART

2-channel analog input; Thermocouple S; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-469/000-001
2-channel analog input; Thermocouple S; Diagnostics

2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-456
2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-465
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended

2-channel analog input; Thermocouple L; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-469/000-012
2-channel analog input; Thermocouple L; Diagnostics

2-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; 16 bits; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-476/000-200
2-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; 16 bits; S5 PLC data format

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-466/000-200
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; S5 PLC data format

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-480
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-454/025-000
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input; Ext. Temperature

2-channel analog output; ±10 VDC; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-556/000-200
2-channel analog output; ±10 VDC; S5 PLC data format

2-channel analog input; 0 … 10 V AC/DC; Differential input
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-477
2-channel analog input; 0 … 10 V AC/DC; Differential input

2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-452/000-200
2-channel analog input; 0 … 20 mA; Differential input; S5 PLC data format

2-channel analog output; 0 ... 10 VDC; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-550/000-200
2-channel analog output; 0 ... 10 VDC; S5 PLC data format

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 16 bits; 60 Hz
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-474/005-000
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; 16 bits; 60 Hz

2-channel analog output; 4 … 20 mA; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-554/000-200
2-channel analog output; 4 … 20 mA; S5 PLC data format

4-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-460
4-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors

4-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-457/025-000
4-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended; Ext. Temperature
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-454/000-200
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input; S5 PLC data format

2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-456/000-200
2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input; S5 PLC data format

2-channel analog output; 0 … 20 mA; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-552/025-000
2-channel analog output; 0 … 20 mA; Ext. Temperature

2-channel analog input; 4 … 20 mA HART; S7 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-482/000-300
2-channel analog input; 4 … 20 mA HART; S7 PLC data format

2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended; 16 bits; 60 Hz
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-478/005-000
2-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended; 16 bits; 60 Hz

2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input; Extend. measurement range; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-454/025-003
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Differential input; Extend. measurement range; Ext. Temperature

2-channel analog input; Resistor bridges (strain gauge)
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1491
2-channel analog input; Resistor bridges (strain gauge)

2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics; S5 PLC data format
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-469/000-200
2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics; S5 PLC data format

2-channel analog input; Thermocouple E; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-469/000-008
2-channel analog input; Thermocouple E; Diagnostics


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top