Module ngõ vào, ngõ ra số WAGO (DI, DO) 750/ 753


Thương hiệu: WAGO
Chức năng: Module I-O
Mã đặt hàng: Như bên dưới,

Danh mục những module ngõ vào (DI) và ngõ ra (DO) hãng WAGO:

16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1405
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

Module ngõ vào số (DI) WAGO 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

Ngõ ra số WAGO 750-530, 8DI
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-530
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1504
16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

Module ngõ vào số (DI) WAGO 750-440
4-channel digital input; 120/230 VAC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-440
4-channel digital input; 120/230 VAC

16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Ribbon cable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1500
16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Ribbon cable

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-402
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

Ngõ vào số (DI) WAGO 750-1415
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1415
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection

8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

4-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 4 make contacts
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-515
4-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 4 make contacts

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-504
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

4-channel digital output; 230 VAC; 0.25 A; Solid-state
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-540
4-channel digital output; 230 VAC; 0.25 A; Solid-state

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-530
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

2-channel relay output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; 2 changeover contacts
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-517
2-channel relay output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; 2 changeover contacts

8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-431
8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-513
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact

16-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1406
16-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1515
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection

16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ribbon cable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1400
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ribbon cable

16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1407
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-512
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; 2 make contact8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-431
8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-513
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact

2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-502
2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-432
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection

16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1505
16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching

8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1506
8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 3-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1420
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 3-conductor connection

2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-400
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-531
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection

2-channel relay output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; 2 changeover contacts
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-517
2-channel relay output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; 2 changeover contacts

8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-436
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-536
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching

2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; 2 make contact
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-512
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; 2 make contact

2-channel relay output; 125 VAC; 0.5 A; Potential-free; 2 changeover contacts
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-514
2-channel relay output; 125 VAC; 0.5 A; Potential-free; 2 changeover contacts

4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-403
4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A; Ribbon cable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1502
8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A; Ribbon cable

8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-430/025-000
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ext. Temperature

2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-501
2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-536

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching

2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-508
2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Diagnostics

2-channel digital input; Intruder detection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-424
2-channel digital input; Intruder detection

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-530/025-000
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Ext. Temperature

2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; Without power jumper contacts; 2 make contact
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-513/000-001
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; Without power jumper contacts; 2 make contact

2-channel digital input; 220 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-407
2-channel digital input; 220 VDC

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-531
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-537
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-432
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection

8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-437
8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching

2-channel digital input; 230 VAC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-405
2-channel digital input; 230 VAC

2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-421
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Diagnostics

1-channel relay output; AC 250 V; 16 A; Potential-free; 1 make contact
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-523
1-channel relay output; AC 250 V; 16 A; Potential-free; 1 make contact

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-402/025-000
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ext. Temperature

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-402
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-516
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-504
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

2-channel digital output; 230 VAC; 0.3 A; Solid-state
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-509
2-channel digital output; 230 VAC; 0.3 A; Solid-state

4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 3-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1421
4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 3-conductor connection

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-408
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

2-channel relay output module; AC 125 V, DC 30 V
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-514
2-channel relay output module; AC 125 V, DC 30 V

2-channel digital input; 120 VAC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-406

2-channel digital input; 120 VAC

8-channel digital input; PTC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1425
8-channel digital input; PTC

8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1417
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; 2-conductor connection

8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1416
8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 2-conductor connection

4-channel digital input; 24 V AC/DC; 20 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-415
4-channel digital input; 24 V AC/DC; 20 ms

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-532
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics

2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Proximity switch
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-410
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Proximity switch

2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-502
2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A

2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-501/000-800
2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free

2-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-401
2-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching; Ribbon cable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1501
16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching; Ribbon cable

2-channel digital input; NAMUR
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-425
2-channel digital input; NAMUR

4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-409
4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching

2-channel digital input; 24 VDC; Intruder detection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-424
2-channel digital input; 24 VDC; Intruder detection

8-channel digital output; 12 VDC; 1 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-534
8-channel digital output; 12 VDC; 1 A

8-channel digital input; 5/12 VDC; 0.2 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-434
8-channel digital input; 5/12 VDC; 0.2 ms

8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-437
8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching

4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-433
4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 2-conductor connection

8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-436
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

4-channel digital output; 5 VDC; 20 mA
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-519
4-channel digital output; 5 VDC; 20 mA
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Acknowledgement; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-418
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Acknowledgement; Diagnostics

2-channel digital input; 110 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-427
2-channel digital input; 110 VDC

16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; Ribbon cable
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1402
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; Ribbon cable

2-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-401
2-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-504/025-000
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Ext. Temperature

4-channel digital input; 5 VDC; 0.2 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-414
4-channel digital input; 5 VDC; 0.2 ms

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-504/000-800
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free

2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-400
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Interference-free; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-508/000-800
2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Interference-free; Diagnostics

2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-508
2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Diagnostics

4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-403
4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-506
2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics

8-channel digital output; 12 VDC; 1 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-534
8-channel digital output; 12 VDC; 1 A

2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Interference-free
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-502/000-800
2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Interference-free

2-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Proximity switch
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-411
2-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Proximity switch

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1516
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching; 2-conductor connection

4-channel digital input; 24 V AC/DC; 50 ms; Power jumper contacts
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-423
4-channel digital input; 24 V AC/DC; 50 ms; Power jumper contacts

2-channel digital input; 230 VAC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-405
2-channel digital input; 230 VAC

4-channel digital input; 42 VAC/VDC; 20 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-428
4-channel digital input; 42 VAC/VDC; 20 ms

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-408/025-000
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-531/000-800
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free; 2-conductor connection

2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Interference-free
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-502/000-800
2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Interference-free

2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-513/000-001
2-channel digital output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-537
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics

2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-400/025-000
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ext. Temperature

2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-501
2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A

4-channel digital input; 24 VDC; Pulse extension
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-422
4-channel digital input; 24 VDC; Pulse extension

2-channel digital input; 48 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-412
2-channel digital input; 48 VDC; 3 ms

2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Acknowledgement; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-418
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Acknowledgement; Diagnostics

4-channel digital output; 30 VAC/VDC; 2.0 A; Solid-state
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-527
4-channel digital output; 30 VAC/VDC; 2.0 A; Solid-state

2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-506
2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Diagnostics

4-channel digital input; 24 V AC/DC; 20 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-415
4-channel digital input; 24 V AC/DC; 20 ms

2-channel digital output; 230 VAC; 0.3 A; Solid-state
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-509
2-channel digital output; 230 VAC; 0.3 A; Solid-state

4-channel digital input; 42 VAC/VDC; 20 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-428
4-channel digital input; 42 VAC/VDC; 20 ms

2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Proximity switch
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-410
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Proximity switch

2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-421
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Diagnostics

8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1418
8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching; 2-conductor connection

2-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Proximity switch
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-411
2-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Proximity switch

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; 3-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1422
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; 3-conductor connection

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-408
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching
4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-409
4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching

4-channel digital output; 30 VAC/VDC; 2.0 A; Solid-state; isolated
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-528
4-channel digital output; 30 VAC/VDC; 2.0 A; Solid-state; isolated

4-channel digital input; 24 V AC/DC; 50 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-423
4-channel digital input; 24 V AC/DC; 50 ms

4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-433
4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 2-conductor connection

2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free; Diagnostics
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-506/000-800
2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free; Diagnostics

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free; 2-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-531/000-800
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free; 2-conductor connection

4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching; 3-conductor connection
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-1423
4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching; 3-conductor connection

2-channel digital input; 120 VAC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-406
2-channel digital input; 120 VAC

2-channel digital input; NAMUR
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-425
2-channel digital input; NAMUR

2-channel digital input; 60 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-429
2-channel digital input; 60 VDC; 3 ms

2-channel digital input; 110 VDC
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-427
2-channel digital input; 110 VDC

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-516
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching

4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free; Ext. Temperature
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-504/025-800
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free; Ext. Temperature

2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-501/000-800
2-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free

4-channel digital input; 24 VDC; Pulse extension
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-422
4-channel digital input; 24 VDC; Pulse extension

2-channel digital input; 48 VDC; 3 ms
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 753-412
2-channel digital input; 48 VDC; 3 ms

2-channel digital output; 230 VAC; Solid-state
I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-522
2-channel digital output; 230 VAC; Solid-state
DISCONTINUED

Coupler/ Mô-đun Wago hệ thống 750:

Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top