Truyền thông HMI Schneider Magelis với PLC S7-12001. Thiết kế giao diện màn hình HMI HMIGXU3512 với phần mềm Schneider Vijeo Designer Basic


- Trong mục IO Manager, thêm Driver cho PLC S7-1200 với IP thực của PLC- Trong mục Variables, khai báo các biến sẽ liên kết với PLC S7-1200


2. Viết chương trình PLC S7-1200 với phần mềm TIA Portal


- Đặt IP tĩnh cho PLC Siemens S7-1200


3. Download chương trình vào PLC Siemens S7-1200, HMI Schneider Magelis HMIGXU3512 và chạy thử.Đăng nhận xét Blogger

 
Top