Hướng dẫn tải xuống chương trình từ PLC S7 300 về máy tính

B1. Kết nối cáp lập trình PLC và máy tính

B2. Chọn kiểu kết nối PG/PC Interface

B3. Tạo 1 project trống

B4. Chọn Upload Station to PG


Thực hành upload chương trình PLC S7 300:

1. Upload chương trình PLC Siemens S7 300 | CPU 315


2. Upload chương trình PLC Siemens S7 300 | CPU 315-2 DP


3. Upload chương trình PLC Siemens S7 300 | CPU 319-3 PN/DP

Đăng nhận xét Blogger

 
Top