Thực hành lập trình PLC đơn giản  với ngôn ngữ ST1. IF ... THEN

IF d < e THEN f:=1;
ELSIF d=e THEN f:=2;
ELSE f:= 3;
END_IF;

2. CASE

CASE f OF
1: g:=11;
2
: g:=12;
ELSE g:=FunName();
END_CASE;


3. Timer

Theo tiêu chuẩn IEC , khối hàm chức năng Timer sẽ bao gồm TON (Timer ON delay), TOF (Timer OFF delay), TP (Timer Pulse).

Ví dụ về FB TON: Khai báo hàm TIMER1: TON;
4. Counter 

Trong khuôn khổ của tiêu chuẩn IEC 61131-3, bộ đếm COUNTER sẽ có bộ đếm lên và bộ đếm xuống.

Ví dụ về bộ đếm lên: Khai báo hàm Count2:CTU;
5. Bài tập thực hành ví dụ

  • Start = Bắt đầu chạy hệ thống. Di1
  • Stop = Dừng hệ thống (Tất cả ngõ ra và số đếm quay về "0"). Di2
  • Khi có tín hiệu Start, Đèn RUN sáng nhấp nháy.
  • Mỗi lần nhấp nháy, ngõ ra Do2 đến Do8 sáng dồn, chạy tuần hoàn.

Code:

Khai báo biến:

PROGRAM MAIN
VAR

(*Digital Input*)
Di1 AT %I*:BOOL;
Di2 AT %I*:BOOL;
Di3 AT %I*: BOOL;
Di4 AT %I*: BOOL;
Di5 AT %I*: BOOL;
Di6 AT %I*: BOOL;
Di7 AT %I*: BOOL;
Di8 AT %I*: BOOL;

(*Digital Output*)
Do1 AT %Q*:BOOL;
Do2 AT %Q*:BOOL;
Do3 AT %Q*: BOOL;
Do4 AT %Q*: BOOL;
Do5 AT %Q*: BOOL;
Do6 AT %Q*: BOOL;
Do7 AT %Q*: BOOL;
Do8 AT %Q*: BOOL;

TIMER1: TON;

bRUN: BOOL;
T1_ON: BOOL;
TIMER2: TON;
T1_OFF: BOOL;
T1_Start: BOOL;
Execute: BOOL;
Count1: DINT:=0;
Count2:CTU;
iState: DINT;
END_VAR

Chương trình MAIN
(* Start he thong *)
T1_Start:=bRUN AND NOT T1_OFF;

IF Di1 THEN
bRUN:= TRUE;
END_IF;

(* Stop he thong *)
IF Di2 THEN
bRUN:=FALSE;
END_IF;

(* Tao xung thoi gian *)
TIMER1 (IN:=T1_Start, PT:=T#0.5s);

T1_ON:=TIMER1.Q;

TIMER2 (IN:=T1_ON, PT:=T#0.5s);

T1_OFF:= Timer2.Q;

Do1 := T1_ON;

Count2(
CU:=T1_ON,
RESET:=Execute OR NOT bRUN,
PV:=100);

iState:=Count2.CV;

CASE iState OF
2: Do2:= TRUE;
3: Do3:= TRUE;
4: Do4:= TRUE;
5: Do5:= TRUE;
6: Do6:= TRUE;
7: Do7:= TRUE;
8: Do8:= TRUE;
9: Execute := TRUE;
ELSE Execute:=Do2:=Do3:=Do4:=Do5:=Do6:=Do7:=Do8:=FALSE;
END_CASE


Chạy thử chương trình online để kiểm tra kết quả:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: 
1. Hình ảnh/ Video minh họa được thực hiện bởi:
  • Phần mềm lập trình, cấu hình Beckhoff TwinCAT 2.
  • Máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 10.
  • Máy tính nhúng Beckhoff CX1020 chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard 2009.
2. Vui lòng ghi rõ nguồn www.vietmatic.com khi chia sẻ lại bài viết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đăng nhận xét Blogger

 
Top