Ngôn ngữ lập trình  Structured Text ST theo tiêu chuẩn IEC 61131-3


Hàm chức năng trong ST

Các phép toán Logic và toán học trong ST

Hàm chức năng trong ngôn ngữ ST theo tiêu chuẩn IEC 61131-3:
 • :=
 • RETURN
 • IF
 • CASE
 • FOR
 • WHILE
 • REPEAT
 • EXIT
Phép toán logic và toán học trong ST theo IEC 61131-3:
 • ( )
 • -
 • NOT
 • **
 • *
 • /
 • MOD
 • +
 • -
 • <, > , <=,
 • >=
 • =
 • <>
 • &, AND
 • XOR
 • ORĐăng nhận xét Blogger

 
Top