S7-1200 Part 3: Tạo xung clock tự động

 Hướng dẫn tạo xung clock tự động với PLC S7-1200


Để tạo biến nhớ xung clock, vào Device configuration => Properties => System and clock memory => Nhập byte M muốn sử dụng.

Ở ví dụ trên, bộ nhớ clock sẽ được lưu vào byte MB0, độ dài 7 bit.


Cách sử dụng bộ nhớ clock: Khi cần một tín hiệu xung với tần số như trong bảng trên, chúng ta lấy biến nhớ M ở địa chỉ tương ứng.

Ví dụ: Nhấp nháy ngõ ra Q0.0 với tần số 1Hz => Tương ứng M0.5Nhận xét