Truyền thông Modbus TCP giữa PLC Siemens S7-1200 và WAGO 750-842


1. Cấu hình phần cứng WAGO 750-8422. Trong phần mềm TIA Portal, sử dụng khối hàm MB_Client để đọc và ghi dữ liệu từ PLC Siemens S7-1200 xuống Wago 750-842,
3. Download chương trình xuống PLC và chạy thử


Ghi chú: 
Hình ảnh, video và chương trình chạy thử được thực hiện thực tế với PLC Siemens S71200 và WAGO 750-842. Đối với PLC Siemens S7-1500 và các Wago  Controller ETHERNET khác như WAGO 750-893, 750-823, 750-882, 750-843, 750-885, 750-891, 750-8101, 750-8210, 750-8100, 750-8212, 750-862, 750-8102, 750-8212, 750-890, 750-832, 750-8215, 750-8214, 750-8208, 750-8211, 750-8216, 750-8217, 750-8001,... cũng thực hiện tương tự.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top