Các phần mềm hỗ trợ lập trình, kết nối dùng cho các PLC, coupler WAGO 750-842 hoặc các model tương tự như: WAGO 750-893, 750-823, 750-882, 750-843, 750-885, 750-891, 750-8101, 750-8210, 750-8100, 750-8212, 750-862, 750-8102, 750-8212, 750-890, 750-832, 750-8215, 750-8214, 750-8208, 750-8211, 750-8216, 750-8217, 750-8001,...

1. Phần mềm lập trình PLC CODESYS

2. Phần mềm cấu hình phần cứng IO Check

3. Phần mềm cấu hình địa chỉ IP cho PLC, IO WAGO

4. Truyền thông PLC Siemens S7-1200 với WAGO Ethernet 750-842/ 823, 882, 843, 891, 862, 890, 832 ...


5. Upload chương trình PLC WAGO 750-842

6. Hướng dẫn kết nối WAGO 750-323, 750-303, 750-333, 750-833, 750-433, ... với PLC Siemens S7-300

Đăng nhận xét Blogger

 
Top