Truyền thông Modbus TCP/IP PLC Siemens với PLC Schneider Modicon1. Trong phần mềm TIA Portal
Viết chương trình cho PLC Siemens S7-1200/ S7-1500 để đọc và ghi dữ liệu xuống PLC Schneider

- Sử dụng khối hàm MB_CLIENT để đọc dữ liệu từ PLC Schneider M258


- Tương tự, cũng sử dụng khối hàm MB_CLIENT để gửi dữ liệu xuống PLC TM258


- Chương trình logic để xuất tín hiệu ra cổng vật lý


2. Trong phần mềm SoMachine
Viết chương trình nhận dữ liệu từ S7-1200 và xuất ra ngõ ra vật lý


Đăng nhận xét Blogger

 
Top