Báo cáo tốt nghiệp Open CV - Phát hiện và theo dõi khuôn mặt

BÁO CÁO

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÃ SỐ: 01.01
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU KĨ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG
OPENCV TRONG BÀI TOÁN PHÁT HIỆN, THEO DÕI KHUÔN MẶTNhận xét