Màn hình HMI Mitsubishi GOT 1000: GT1155-QTBD, GT1155-QSBD, GT1150-QLBD GT11

 Dòng màn hình HMI Mitsubishi GOT 1000 : GT1155-QTBD, GT1155-QSBD, GT1150-QLBD GT11HMI Mitsubishi GOT1000 5.7-inch :

5.7" 256 Colour HMI - GT1055

5.7" Colour HMI - GT1155

5.7" Monochrome HMI - GT1050

5.7" Monochrome HMI - GT1150
Nhận xét