Lệnh MEP, MEF trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


Lệnh MEP và MEF là những lệnh thay đổi kết quả hoạt động thành dạng xung vì thế  số thiết bị không cần phải xác định. 


 1) MEP 

 Kết quả hoạt động cho lệnh MEP đóng mạch khi các tiếp điểm điều khiển bật lên ON từ OFF. 

Việc  sử  dụng  lệnh  MEP làm  đơn  giản  quá  trình  thay đổi  tiếp  điểm  điều  khiển  sang  dạng  xung  khi nhiều điểm được nối nối tiếp. 

 2) MEF

Kết quả hoạt động cho lệnh MEF đóng mạch khi các tiếp điểm điều khiển bật về OFF từ ON 

Việc  sử  dụng  lệnh  MEF  làm  đơn  giản  quá  trình  thay đổi  tiếp  điểm  điều  khiển  sang  dạng  xung  khi  nhiều điểm được nối nối tiếp.


Lệnh MEP (ON khi có cạnh lên của tiếp điểm điều khiển)Lệnh MEF (ON khi có cạnh xuống của tiếp điểm điều khiển)Đăng nhận xét Blogger

 
Top