Lệnh INV trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


Lệnh INV nghich đảo kết quả hoạt động ngay trước lệnh INV và không yêu cầu xác định số thiết bị.


1. Lệnh INV ( nghịch đảo kết quả hoạt động)


Ở  hình trên, Y000 bật ON khi X000 là OFF, và Y000 bật OFF khi X000 là ON. 

 Lệnh  INV  có  thể  được  sử  dụng  trong  cùng  một  vị  trí  với  các  lệnh  nối  tiếp  tiếp  điểm (  AND,  ANI,  ANDP, ANDF). 

 Khác với các lệnh LD, LDI,  LDP và LDF, lệnh INV không thể thực hiện việc kết nối đến đường bus.

 Khác với các lệnh OR,ORI, ORP và ORF, lệnh INV không thể dùng độc lập trong việc nối song song đến một lệnh tiếp điểm.. 

2. Tầm hoạt động của lệnh INV:

Khi lệnh INV được sử dụng trong những mạch phức tạp có chứa lệnh ORB và ANB, tầm hoạt động của lệnh INV được chỉ ra như hình vẽ sau:


Lệnh INV nghịch đảo kết quả hoạt động sau lệnh LD, LDI, LDP hoặc LDF được đặt trước lệnh INV. Theo đó, nếu lệnh INV được sử dụng bên trong các lệnh ORB hoặc ANB, các khối sau lệnh LD, LDI, LDP,  LDF  được  nhìn  thấy  từ  mỗi  lệnh  INV  được  xem  như  đích  của  hoạt  động  INV.


>> Hướng dẫn lập trình PLC Mitsubishi FX, GX Work 2 cho người mới

Đăng nhận xét Blogger

 
Top