Lệnh MC, MCR trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


Khi lệnh MC được thực thi, các đường bus ( điểm LD hoặc LDI ) được di chuyển đến vị trí sau tiếp điểm MC. Đường bus có thể được trở về vị trí ban đầu bằng lệnh MCR. 

Bằng cách thay đổi một số thiết bị (Y hoặc M), lệnh MC có thể được sử dụng bao nhiêu lần tùy ý. 

Tuy nhiên, nếu cùng một số thiết bị được sử dụng hai lần, nó gây ra hoạt động cuộn dây kép giống như lệnh OUT.


Lệnh MC, MCR ( xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của khối master control) 

Khi lệnh MC được thực thi, đường bus được di chuyển đến vị trí sau tiếp điểm MC. 

Điều khiển các lệnh được nối tới đường bus sau tiếp điểm MC thực thi mỗi hoạt động chỉ khi lệnh MC được thực thi và không thực thi hoạt động khi lệnh MC không được thực thi. 

Trong chương trình ví dụ ở phần sau, những lệnh từ MC đến MCR được thực thi khi ngỏ vào X000 là ON. 

Tuy nhiên, khi ngỏ vào X000 là OFF, mỗi thiết bị được điều khiển sẽ hoạt động như sau:

  •  Các timer (ngoại trừ timer khả nhớ) và các thiết bị được điều khiển bởi lệnh OUT: chuyển  sang OFF. 
  •  Các timer khả nhớ, counter và các thiết bị được điều khiển bởi lệnh SET/RST: giữ trạng thái  hiện tại.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top