Thẻ nhớ cho PLC Siemens S7 300, S7 400Bộ nhớ EPROM, RAM của Systeme Helmholz GmbH có thể dùng cho các CPU 313 đến CPU 318-2 và CPU 412 đến CPU 417.


Flash EPROM cards
short
16 Kbytes 700-951-0KD00
32 Kbytes 700-951-0KE00
64 Kbytes 700-951-0KF00
128 Kbytes 700-951-0KG00
256 Kbytes 700-951-1KH00
512 Kbytes 700-951-0KJ00
1 Mbyte 700-951-1KK00
2 Mbytes 700-951-1KL00
4 Mbytes 700-951-1KM00

RAM cards
short
128 Kbytes 700-951-0AG00
256 Kbytes 700-951-1AH00
512 Kbytes 700-951-1AJ00
1 Mbyte 700-951-1AK00
2 Mbytes 700-951-1AL00

Flash EPROM Cards
long
64 KByte
700-952-0KF00
256 KByte 700-952-0KH00
1 MByte 700-952-1KK00
2 MByte 700-952-1KL00
4 MByte 700-952-1KM00
8 MByte 700-952-1KP00
16 MByte 700-952-1KS00

RAM cards
long
64 KByte
700-952-0AF00
256 KByte 700-952-1AH00
1 MByte 700-952-1AK00
2 MByte 700-952-1AL00
4 MByte 700-952-1AM00

Đăng nhận xét Blogger

 
Top