Hướng dẫn download chương trình xuống PLC Schneider


1. Tạo file Project cho PLC

PLC Modicon Schneider hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến như LD, CFC, FBD, IL, SFC, ST.2. Viết chương trình

Địa chỉ vùng nhớ PLC Schneider có thể truy cập dạng trực tiếp %IX0.0/ %QX0.0 hoặc tag Name như bên dưới:
3. Chạy trình biên dịch (Build - F11) để dò lỗi

Nếu xong quá trình biên dịch, không có lỗi. Có thể download chương trình vào PLC được rồi.4. Chọn Login (Alt +F8) để đăng nhập vào PLCChọn "OK" để bắt đầu quá trình tải chương trình xuống PLC.


5. Chọn Start (F5) để RUN PLCXem thêm:


Ghi chú: Hình ảnh minh họa và chương trình ví dụ được thực hiện trên,
  • PLC Schneider Modicon M258 - TM258LF42DT
  • Phần mềm lập trình SoMachine V4.3
  • Hệ điều hành PC Windows 10 64 bit


Đăng nhận xét Blogger

 
Top