2-channel analog input; Thermocouple K; WAGO 750-469Về module đọc cảm biến nhiệt độ loại K, WAGO 750-469:

Number of analog inputs: 2

Total number of channels (module): 2

Signal type: Thermocouple

Sensor connection: 2 x (2-wire)

Data width: 2 x 16-bit data; 2 x 8-bit control/status (optional)

  • Hướng dẫn Đo/ đọc nhiệt độ với Wago 750-469
  • Đăng nhận xét Blogger

     
    Top