Hướng dẫn tạo HMI Tags để link thuộc tính đối tượng giữa PLC và WinCC

1. Khai báo list HMI Tags dự kiến cần dùng
2. Gắn HMI Tags vào từng thuộc tính đối tượng trên màn hình3. Biên dịch (Compile) để check lỗi và Runtime với PLC để xem kết quả


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top