Beckhoff CX9000 / CX9010 / CX9020 Embedded PC

Mã đặt hàng và cấu hình thiết bị:
1. Beckhoff dòng CX9000
 • CX9000-0000
 • CX9000-0001
 • CX9000-1000
 • CX9000-1001
 • CX9001-0000
 • CX9001-0001
 • CX9001-0002
 • CX9001-0100
 • CX9001-0101
 • CX9001-0102
 • CX9001-1000
 • CX9001-1001
 • CX9001-1002
 • CX9001-1100
 • CX9001-1101
 • CX9001-1102


2. Beckhoff dòng CX9010
 • CX9010-0000
 • CX9010-0001
 • CX9010-0002
 • CX9010-0100
 • CX9010-0101
 • CX9010-0102
 • CX9010-1000
 • CX9010-1001
 • CX9010-1002
 • CX9010-1100
 • CX9010-1101
 • CX9010-1102

  Đăng nhận xét Blogger

   
  Top