Chuyển đổi các kiểu dữ liệu trong PLC Siemens S7-200 SMART

  • B_I: Đổi kiểu dữ liệu byte sang số nguyên (interger)
  • I_B: Chuyển đổi số nguyên (interger) sang kiểu byte
  • I_DI: Chuyển đổi interger sang double interger
  • DI_I: Chuyển đổi double interger sang interger
  • DI_R: Chuyển đổi số nguyên (double interger) sang số thực (real)
  • BCD_I: Chuyển đổi định dạng BCD sang số nguyên
  • I_BCD: Chuyển đổi số nguyên (interger) sang định dạng BCDĐăng nhận xét Blogger

 
Top