Bihl+Wiedemann  AS-i 3.0 PROFIBUS Gateway


 • Nhận dạng các địa chỉ ASi trùng lặp
 • Bộ phát hiện lỗi đất ASi tích hợp
 • Bộ phát hiện tiếng ồn ASi tích hợp
 • Tùy chọn Kiểm soát II, tiền xử lý "ASi Control"
 • Tập tin GSD tích hợp
 • Hỗ trợ ASi Power24V.

Thương hiệu: Bihl+Wiedemann
Mã đặt hàng:
 • BWU3852: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU4257: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3847: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU3848: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3972: PROFINETASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU4818: PROFINETASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3363: PROFINETASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU4855: PROFINETASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 8 A/ASi network---
 • BWU2919: PROFINETASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU5021: PROFINETASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 8 A/ASi network---
 • BWU2729: PROFINETASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3851: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU4258: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3849: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU4019: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3736: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU3735: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply---
 • BWU3822: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU3734: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3854: EtherCAT, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU4790: EtherCAT, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 8 A/ASi network---
 • BWU2720: EtherCATASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU2163: EtherCATASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply---
 • BWU3058: EtherCATASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU2162: EtherCATASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU4778: BACnet/IP, OPC UAASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3356: BACnet/IP, OPC UAASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply---
 • BWU4016: POWERLINK, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU3593: POWERLINKASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU3537: POWERLINKASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply---
 • BWU2546: PROFIBUSASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU2545: PROFIBUSASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply---
 • BWU3053: PROFIBUSASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU2544: PROFIBUSASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU1746: PROFIBUSASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BW1610: complete set CompactLogix, MicroLogix1500ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU1416: CompactLogix, MicroLogix1500ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BW4724: complete set ControlLogixASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU1488: ControlLogixASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU1823: CANopenASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU1822: CANopenASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply---
 • BWU1821: CANopenASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3051: CC-LinkASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU2611: CC-LinkASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU1820: DeviceNetASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU1819: DeviceNetASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply---
 • BWU1818: DeviceNetASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU1643: Modbus/RTU; RS 485ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network---
 • BWU1642: Modbus/RTU; RS 485ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply---
 • BWU1641: Modbus/RTU; RS 485ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU1955: RS 232ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masterno, max. 8 A/ASi network---
 • BWU3953: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsPROFIsafe (F-CPU) + Safe Link
 • BWU3674: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsPROFIsafe (F-CPU) + Safe Link
 • BWU3952: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU4000: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3973: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi networkno local safe inputno local safe outputPROFIsafe (F-CPU) + Safe Link
 • BWU3833: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi networkno local safe inputno local safe outputPROFIsafe (F-CPU) + Safe Link
 • BWU3954: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsPROFIsafe (F-CPU) + Safe Link
 • BWU3862: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsPROFIsafe (F-CPU) + Safe Link
 • BWU3955: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3863: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3974: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi networkno local safe inputno local safe outputPROFIsafe (F-CPU) + Safe Link
 • BWU4018: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi networkno local safe inputno local safe outputPROFIsafe (F-CPU) + Safe Link
 • BWU3998: PROFINET, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi networkno local safe inputno local safe outputSafe Link
 • BWU2828: PROFINETASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3367: PROFINETASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsPROFIsafe (F-CPU) + Safe Link
 • BWU2798: PROFINETASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU2794: PROFINETASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsPROFIsafe (F-CPU)
 • BWU3857: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsCIP Safety over EtherNet/IP + Safe Link
 • BWU3958: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3825: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3957: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3866: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3683: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsCIP Safety over EtherNet/IP + Safe Link
 • BWU3543: EtherNet/IP + ModbusTCPASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3544: EtherNet/IP + ModbusTCPASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3542: EtherNet/IP + ModbusTCPASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3858: EtherCAT, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsFSoE + Safe Link
 • BWU3583: EtherCAT, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsFSoE + Safe Link
 • BWU3991: EtherCAT, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU2944: EtherCATASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU2797: EtherCATASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU4780: BACnet/IP, OPC UAASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 8 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU4001: BACnet/IP, OPC UAASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersno, max. 8 A/ASi network, redundant supply3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3865: POWERLINK, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsopenSAFETY over POWERLINK + Safe Link
 • BWU3828: POWERLINK, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3176: POWERLINKASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3177: POWERLINKASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU3861: Sercos, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputssafe Schneider drives over Sercos + Safe Link
 • BWU3860: Sercos, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsCIP Safety over Sercos + Safe Link
 • BWU3845: Sercos, OPC UAASi-5 + ASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi networkno local safe inputno local safe outputCIP Safety over Sercos + Safe Link
 • BWU2822: PROFIBUSASi-3 compatible2 ASi networks, 2 ASi-3 Mastersyes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU2793: PROFIBUSASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU2819: PROFIBUSASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsPROFIsafe (F-CPU)
 • BWU2804: CANopenASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU2833: CC-LinkASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BWU2972: DeviceNetASi-3 compatible1 ASi network, 1 ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network3 x 2 channels6 release circuits, 6 x electronic safe outputsSafe Link
 • BW4211: PROFINET, OPC UAASi-5 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---
 • BW4229: EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UAASi-5 compatible1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Masteryes, max. 4 A/ASi network---

Một số model gateway mạng ASi thông dụng:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top