Panasonic SF4D - Cảm biến an toàn (light curtain)


Thông tin kỹ thuật về cảm biến hàng rào an toàn Panasonic SF4D:

Nhà sản xuất: Panasonic

Model: SF4D

Độ cao bảo vệ: Từ 0.2 ~ 15m

Type

Model No.

Operating
range
(Note 1)

Number
of beam
channels

 

Japanese press
machine or paper
shearing machine
compliant

Finger
protection
type

Min. sensing object
ø14 mm 
ø0.551 in
(10 mm 
0.394 in
beam pitch)

SF4D-F15

SF4D-F15-01

0.2 to 7m
0.656 to 22.966 ft
(Short mode)

0.8 to 12m
2.625 to 39.370 ft
(Long mode)

(selectable
by
DIP switch)

15

SF4D-F23

SF4D-F23-01

23

SF4D-F31

SF4D-F31-01

31

SF4D-F39

SF4D-F39-01

39

SF4D-F47

SF4D-F47-01

47

SF4D-F55

SF4D-F55-01

55

SF4D-F63

SF4D-F63-01

63

SF4D-F71

SF4D-F71-01

71

SF4D-F79

SF4D-F79-01

79

SF4D-F95

SF4D-F95-01

95

SF4D-F111

SF4D-F111-01

111

SF4D-F127

SF4D-F127-01

127

Hand
protection
type

Min. sensing object
ø25 mm 
ø0.984 in
(20 mm 
0.787 in
beam pitch)

SF4D-H8

SF4D-H8-01

0.2 to 9m
0.656 to 29.528 ft
(Short mode)

0.8 to 15m
2.625 to 49.213 ft
(Long mode)

(selectable
by
DIP switch)

8

SF4D-H12

SF4D-H12-01

12

SF4D-H16

SF4D-H16-01

16

SF4D-H20

SF4D-H20-01

20

SF4D-H24

SF4D-H24-01

24

SF4D-H28

SF4D-H28-01

28

SF4D-H32

SF4D-H32-01

32

SF4D-H36

SF4D-H36-01

36

SF4D-H40

SF4D-H40-01

40

SF4D-H48

SF4D-H48-01

48

SF4D-H56

SF4D-H56-01

56

SF4D-H64

SF4D-H64-01

64

SF4D-H72

SF4D-H72-01

72

SF4D-H80

SF4D-H80-01

80

SF4D-H88

SF4D-H88-01

88

SF4D-H96

SF4D-H96-01

96

Arm / Foot
protection
type

Min. sensing object
ø45 mm 
ø1.772 in
(40 mm 
1.575 in
beam pitch)

SF4D-A4

SF4D-A4-01

0.2 to 9m
0.656 to 29.528 ft
(Short mode)

0.8 to 15m
2.625 to 49.213 ft
(Long mode)

(selectable
by
DIP switch)

4

SF4D-A6

SF4D-A6-01

6

SF4D-A8

SF4D-A8-01

8

SF4D-A10

SF4D-A10-01

10

SF4D-A12

SF4D-A12-01

12

SF4D-A14

SF4D-A14-01

14

SF4D-A16

SF4D-A16-01

16

SF4D-A18

SF4D-A18-01

18

SF4D-A20

SF4D-A20-01

20

SF4D-A24

SF4D-A24-01

24

SF4D-A28

SF4D-A28-01

28

SF4D-A32

SF4D-A32-01

32

SF4D-A36

SF4D-A36-01

36

SF4D-A40

SF4D-A40-01

40

SF4D-A44

SF4D-A44-01

44

SF4D-A48

SF4D-A48-01

48

Type

Model No.

Protective
height
(Note 2)

Beam
pitch

Both end
beam axes
position

 

Japanese press
machine or paper
shearing machine
compliant

 

When using as
safety equipment
for Chinese
press machine
or when using
SF4D-□-01 for
Japanese press
machine or
paper shearing
machine

A

B

C

Finger
protection
type

SF4D-F15

SF4D-F15-01

150 mm
5.906in

140 mm
5.512 in

10 mm
0.394 in

5 mm
0.197 in

SF4D-F23

SF4D-F23-01

230 mm
9.055 in

220 mm
8.661 in

SF4D-F31

SF4D-F31-01

310 mm
12.205 in

300 mm
11.811 in

SF4D-F39

SF4D-F39-01

390 mm
15.354 in

380 mm
14.960 in

SF4D-F47

SF4D-F47-01

470 mm
18.504 in

460 mm
18.110 in

SF4D-F55

SF4D-F55-01

550 mm
21.654 in

540 mm
21.260 in

SF4D-F63

SF4D-F63-01

630 mm
24.803 in

620 mm
24.409 in

SF4D-F71

SF4D-F71-01

710 mm
27.953 in

700 mm
27.559 in

SF4D-F79

SF4D-F79-01

790 mm
31.102 in

780 mm
30.708 in

SF4D-F95

SF4D-F95-01

950 mm
37.402 in

940 mm
37.007 in

SF4D-F111

SF4D-F111-01

1,110 mm
43.701 in

1,100 mm
43.307 in

SF4D-F127

SF4D-F127-01

1,270 mm
50.000 in

1,260 mm
49.606 in

Hand
protection
type

SF4D-H8

SF4D-H8-01

150 mm
5.906 in

140 mm
5.512 in

20 mm
0.787 in

5 mm
0.197 in

SF4D-H12

SF4D-H12-01

230 mm
9.055 in

220 mm
8.661 in

SF4D-H16

SF4D-H16-01

310 mm
12.205 in

300 mm
11.811 in

SF4D-H20

SF4D-H20-01

390 mm
15.354 in

380 mm
14.960 in

SF4D-H24

SF4D-H24-01

470 mm
18.504 in

460 mm
18.110in

SF4D-H28

SF4D-H28-01

550 mm
21.654 in

540 mm
21.260 in

SF4D-H32

SF4D-H32-01

630 mm
24.803 in

620 mm
24.409 in

SF4D-H36

SF4D-H36-01

710 mm
27.953 in

700 mm
27.559 in

SF4D-H40

SF4D-H40-01

790 mm
31.102 in

780 mm
30.708 in

SF4D-H48

SF4D-H48-01

950 mm
37.402 in

940 mm
37.007 in

SF4D-H56

SF4D-H56-01

1,110 mm
43.701 in

1,100 mm
43.307 in

SF4D-H64

SF4D-H64-01

1,270 mm
50.000 in

1,260 mm
49.606 in

SF4D-H72

SF4D-H72-01

1,430 mm
56.299 in

1,420 mm
55.905 in

SF4D-H80

SF4D-H80-01

1,590 mm
62.598 in

1,580 mm
62.205 in

SF4D-H88

SF4D-H88-01

1,750 mm
68.898 in

1,740 mm
68.503 in

SF4D-H96

SF4D-H96-01

1,910 mm
75.197 in

1,900 mm
74.803 in

Arm / Foot
protection
type

SF4D-A4

SF4D-A4-01

150 mm
5.906 in

120 mm
4.724 in

40 mm
1.575 in

15 mm
0.591 in

SF4D-A6

SF4D-A6-01

230 mm
9.055 in

200 mm
7.874 in

SF4D-A8

SF4D-A8-01

310 mm
12.205 in

280 mm
11.024 in

SF4D-A10

SF4D-A10-01

390 mm
15.354 in

360 mm
14.173 in

SF4D-A12

SF4D-A12-01

470 mm
18.504 in

440 mm
17.323 in

SF4D-A14

SF4D-A14-01

550 mm
21.654 in

520 mm
20.472 in

SF4D-A16

SF4D-A16-01

630 mm
24.803 in

600 mm
23.622 in

SF4D-A18

SF4D-A18-01

710 mm
27.953 in

680 mm
26.772 in

SF4D-A20

SF4D-A20-01

790 mm
31.102 in

760 mm
29.921 in

SF4D-A24

SF4D-A24-01

950 mm
37.402 in

920 mm
36.220 in

SF4D-A28

SF4D-A28-01

1,110 mm
43.701 in

1,080 mm
42.520 in

SF4D-A32

SF4D-A32-01

1,270 mm
50.000 in

1,240 mm
48.819 in

SF4D-A36

SF4D-A36-01

1,430 mm
56.299 in

1,400 mm
55.118 in

SF4D-A40

SF4D-A40-01

1,590 mm
62.598 in

1,560 mm
61.417 in

SF4D-A44

SF4D-A44-01

1,750 mm
68.898 in

1,720 mm
67.716 in

SF4D-A48

SF4D-A48-01

1,910 mm
75.197 in

1,880 mm
74.016 in

 
Đăng nhận xét Blogger

 
Top