Lệnh ORB trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


Lệnh ORB (kết nối song song mạch nhiều tiếp điểm)

Khi nối song song những khối mạch nối tiếp, dùng lệnh LD hoặc LDI tại điểm bắt đầu của nhánh và dùng lệnh ORB tại điểm kết thúc của nhánh.

Lệnh ORB là lệnh độc lập và không liên kết bất kỳ số thiết bị nào giống như lệnh ANB. 

Khi có nhiều mạch song song, lệnh ORB có thể được sử dụng cho mỗi khối để kết nối chúng.Chú ý:

  • Không có giới hạn về số lượng mạch song song mà chúng có thể được nối bằng lệnh ORB
  • Mặc dù lệnh ORB có thể được dùng tại một thời điểm, chú ý rằng việc dùng lại lệnh LD và LDI thì giới hạn đến 8 hoặc ít hơn.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top