Lệnh LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Các lệnh LDP, ANDP và ORP cho các tiếp điểm phát hiện cạnh lên và chỉ tích cực trong một chu kỳ hoạt động tại cạnh lên của một thiết bị bit được xác định (có nghĩa là khi thiết bị bit bật ON từ OFF).

Các lệnh LDF, ANDF và ORF phát hiện cạnh xuống và chỉ tích cực trong một chu kỳ hoạt động tại cạnh xuống của một thiết bị bit được xác định (có nghĩa là khi thiết bị bit bật về OFF từ ON).

1. Lệnh LDP, ANDP và ORP

Khởi tạọ hoạt động logic của xung cạnh lên, nối nối tiếp/ song song xung cạnh lên.


Trong ví dụ trên, M0 hoặc M1 chỉ ở mức ON trong một chu kỳ hoạt động khi X0 đến X2 bật từ OFF sang ON.


2. Lệnh LDF, ANDF và ORF

Khởi tạọ hoạt động logic của xung cạnh xuống, nối nối tiếp/ song song xung cạnh xuống.


Trong ví dụ trên, M0 hoặc M1 chỉ ở mức ON trong một chu kỳ hoạt động khi X0 đến X2 bật từ ON sang OFF.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top