Lệnh ANB trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


Dùng  lệnh  ANB  để  nối  một mạch  rẽ  nhánh  (  khối  mạch  song  song)  với  một mạch  trước  đó  ở  dạng  song song. 

Dùng  lệnh LD hoặc LDI tại điểm bắt đầu của nhánh. Sau khi hoàn thành một khối mạch song song, kết nối nối tiếp các khối song song đến các mạch đã có trước đó bằng lệnh ANB. 

Khi có nhiều mạch song song, lệnh ANB có thể được sử dụng để kết nối các khối với nhau.


Chú ý:

  • Không có giới hạn về số lượng lệnh ANB
  • Mặc dù lệnh ANB có thể được dùng tại một thời điểm, chú ý rằng việc dùng lại lệnh LD và LDI thì giới hạn đến 8 hoặc ít hơn giống như lệnh ORB.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top