Chương trình đọc nhiệt độ với module Mitsubishi FX2N-4AD-PT


1. Đấu nối tín hiệu analog bên ngoài về PLC theo sơ đồ bên dưới

(Sơ đồ bên dưới, áp dụng cho cảm biến nhiệt độ Pt100, loại 3 dây)

2. Các thông số cơ bản cần nắm về FX2N-4AD-PT trước khi lập trình

- Vị trí lắp đặt của module FX2N-4AD-PT sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bộ nhớ đệm (Slot 0 = BFM#0, Slot  1= BFM#1, ...)
- Vùng nhớ lưu trữ kết quả đo của 4 channel (kênh).
#5 - #8 CH1 to CH4 Averaged temperature in 0.1°C Units
- #30 Identification code K2040, mã định danh.
Để xác thực rằng, module được kết nối vào PLC chính xác là FX2N-4AD-PT.

3. Chương trình ví dụ cơ bản

Mô hình phần cứng như bên dưới, trong đó FX2N-4AD-PT được gắn vào vị trí Slot #1 => Vùng nhớ đệm sẽ được chứa trong K1.

Chương trình ví dụ để đọc giá trị nhiệt độ tại CH1 của module FX2N-4AD-PT:Giải thích chương trình ví dụ:
- Biến M8002, là biến hệ thống, chỉ ON 1 lần khi PLC chuyển trạng thái từ STOP sang RUN.
- Biến M8000, biến nhớ hệ thống, luôn ON.
- [FROM K1 K30 D20 K1] đọc mã ID code của module (Identification code) và lưu vào ô nhớ D20.
- [CMP K2040 D20 M10] , so sánh giá trị ID code đọc được với số 2040 (ID Code của module Identification code FX2N-4AD-PT). Kết quả hàm so sánh sẽ được lưu vào M10, M11, M12.
- [FROM K1 K5 D30 K1], đọc giá trị nhiệt độ của CH1. Theo như giá trị Online của PLC, D30 = 254, tương ứng với nhiệt độ là 25.41°C.

Cùng chủ đề:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top