Màn hình vận hành HMI hãng ViewXMột số model HMI hãng ViewX:

                T300硬體規格 3" Mono
  VX301硬體規格 3.3" Mone
  VX360T硬體規格 3.5" TFT
  VX500硬體規格 5.7" Mono
  VX501硬體規格 5.7" Mono
  VX550硬體規格 5.7 CSTN
  VX560T硬體規格 5.6" TFT
  VX570T硬體規格 5.7TFT
  VX760T硬體規格 7.0" TFT
  VX761T硬體規格 7.0" TFT
  VX900硬體規格 9.4" Mono
  VX901硬體規格 9.4" Mono
  VX1000T硬體規格 10.4" TFT
  VX1100T硬體規格 10.4" TFT
  VX1200T硬體規格 12.1" TFT


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top