Phần mềm màn hình HMI ViewX


Dùng để upload, download và viết chương trình màn hình cho hãng ViewX.


Phần mềm hỗ trợ các model của hãng ViewX như:

T300硬體規格 3" Mono

  VX301硬體規格 3.3" Mone

  VX360T硬體規格 3.5" TFT

  VX500硬體規格 5.7" Mono

  VX501硬體規格 5.7" Mono

  VX550硬體規格 5.7 CSTN

  VX560T硬體規格 5.6" TFT

  VX570T硬體規格 5.7TFT

  VX760T硬體規格 7.0" TFT

  VX761T硬體規格 7.0" TFT

  VX900硬體規格 9.4" Mono

  VX901硬體規格 9.4" Mono

  VX1000T硬體規格 10.4" TFT

  VX1100T硬體規格 10.4" TFT

  VX1200T硬體規格 12.1" TFT


Xem thêm:

>>  Màn hình vận hành HMI hãng ViewXĐăng nhận xét Blogger

 
Top