Phần mềm Schneider SoMachine Motion

Dùng cho các dòng điều khiển Pac Drive như: 

  • LMC101CAA10000: Motion controller LMC101 4 axis - Acc kit - Basic
  • LMC106CAA10000: Motion controller LMC106 6 axis - Acc kit - Basic
  • LMC201CAA10000: Motion controller LMC201 8 axis - Acc kit - Basic
  • LMC212CAA10000: Motion controller LMC212 12 axis - Acc kit - Basic
  • LMC216CAA10000: Motion controller LMC216 16 axis - Acc kit - Basic

Một số phiên bản của SoMachine Motion bao gồm:
  • SoMachine Motion V3.1
  • SoMachine Motion V4.1
  • SoMachine Motion V4.2
  • SoMachine Motion V4.3
  • SoMachine Motion V4.4

Màn hình khởi động của phần mềm Schneider SoMachine Motion V4.2

Màn hình khởi động của phần mềm Schneider SoMachine Motion V4.3

Màn hình khởi động của phần mềm Schneider SoMachine Motion V4.4


Đăng nhận xét Blogger

 
Top