Hướng dẫn các lệnh logic cơ bản của Beckhoff trong ngôn ngữ Instruction List (IL)      (* 1. Lenh LD = Load *)
LD Di1
ST Do1

(* 2. Lenh LDN = Load not*)
LDN Di2
ST Do2

(* 3. Lenh AND *)
LD Di3
AND Di4
ST Do3

(* 4. Lenh ANDN = And not *)
LD Di5
ANDN Di6
ST Do4

(* 5. Lenh OR *)
LD Di7
OR Di6
ST Do5

(* 6. Lenh ORN = Or not *)
LD Di8
ORN Di9
ST Do6

(*7. Lenh SET *)
LD Di10
S Do7

(*8. Lenh RST = Reset *)
LD Di11
R Do7

Đoạn code chương trình ví dụ phía trên mô tả các lệnh logic cơ bản của Beckhoff CX được viết bằng ngôn ngữ IL - Instruction List.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: 
1. Hình ảnh/ Video minh họa được thực hiện bởi:
  • Phần mềm lập trình, cấu hình Beckhoff TwinCAT 2.
  • Máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 10.
  • Máy tính nhúng Beckhoff CX1020 chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard 2009.
2. Vui lòng ghi rõ nguồn www.vietmatic.com khi chia sẻ lại bài viết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét Blogger

 
Top