Khai báo kết nối PLC Omron CS với HMI Delta DOP-B1. Kết nối vật lý PLC Omron với màn hình HMI Delta theo sơ đồ cáp bên dưới.

2. Viết một đoạn chương trình đơn giản trên PLC Omron CS1 (CS1H-CPU65H).

3. Khai báo cấu hình truyền thông giữa PLC và HMI.

4. Viết một trang màn hình đơn giản để test kết nối giữa màn hình HMI DELTA DOP và PLC Omron CS.

5. Chạy thử và xem kết quả.
Đăng nhận xét Blogger

 
Top