Lỗi không rõ nhà sản xuất (Device owner is not clear ...) trong ứng dụng eWelink

App thông báo bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh với nội dung "Device owner is not clear ..."
Giao diện App eWelink khi ở chế độ ghép nối
Giao diện App eWelink khi ở chế độ ghép nối
Có thể có 2 nguyên nhân dẫn đến xảy ra lỗi "Không rõ nhà sản xuất thiết bị":
1. Thiết bị được ghép nối lần đầu với phần mềm eWelink, được sản xuất bởi "Thương hiệu" mới, chưa đăng ký với chủ sở hữu phần mềm eWelink.
=> Khắc phục: Liên hệ với người bán/ nhà sản xuất

2. Thiết bị Sonoff, eWelink đã được thêm vào tài khoản khác trước đó.
=> Khắc phục: Đăng nhập bằng tài khoản cũ, xóa bỏ list thiết bị trước khi thêm vào tài khoản eWelink mới.

Nhận xét